« honradez « honrado « honrar » honroso » hooligan »